Vi är licensierade i olika
        slags tester och mätverktyg som vi använder beroende på uppdragets
        karaktär och efter våra kunders behov.

LICENSIERADE TESTER

Ett signum för Ståhl+Partners på marknaden är våra egna utvecklade
verktyg och metoder. De har utvecklats under drygt 20 år och är testade
på tusentals deltagare med utmärkta resultat. De är lätta att tillämpa i den
egna vardagen och ger konkreta resultat. Vi är även licensierade i olika
slags tester och mätverktyg som vi använder beroende på uppdragets
karaktär och efter våra kunders behov.

 ROI – RETURN ON INVESTMENT

ROI™ (Return on Investment) utvecklades utav Dr. Jack J. Phillips på 1970-talet, testades och utvärderades under 1980-talet och implementerades under 1990-talet runt om i hela världen. www.roiinstitute.net. Idag använder över 3 000 företag metodiken, varav 2 000 har blivit licensierade i processen av ROI-institutet. Varje år genomförs cirka 5 000 ROI-mätningar.

Helena Ståhl på Ståhl+Partners är licensierad i ROI-processen sedan 1998 och använder den i de flesta av de genomförda träningsprogrammen årligen. Hon är en av få aktiva tränare i Sverige som regelbundet använder ROI och dess fem olika nivåer av mätningar för sina kunder.

IDI – INTERPERSONAL
DYNAMIC INVENTORY

Genom instrumentet IDI mäts och utvärderas det intryck en person gör på andra i sin omgivning. IDI är ett sätt att analysera och beskriva hur en persons beteende upplevs av omvärlden och var persons förmåga att framgångsrikt anpassa sig till olika situationer och sammanhang. IDI är ett beteendetest som har funnits sedan 1975 och som har över en miljon tester i sin databas. IDI mäter dels hur du själv uppfattar ditt beteende, dels hur andra runt omkring uppfattar ditt beteende.

Det IDI är helt ensamt om i världen är att testet även mäter din förmåga att anpassa dig kortsiktigt till en situation eller en person. Förmågan att anpassa sig kan utvecklas och är även avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. Helena Ståhl är licensierad i IDI sedan år 2004.

Våra effektiva verktyg ger resultat


EQ-i EMOTIONELL INTELLIGENS

EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. EQ-i mäter en typ av begåvning som inte täcks av andra tester. Omfattande forskning från ett stort antal länder tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som utgör avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet. Helena Ståhl och Mirja Raukas Lind är licensierade i EQ-i sedan år 2008.

CQ-I KULTURELL INTELLIGENS

CQ-I mäter din förmåga att arbeta och leda i en mångkulturell miljö oavsett om det är i ditt land eller i ett annat land. 75 % av chefer som skickas på utlandsuppdrag når inte satta målsättningar, samtidigt som globala affärer kommer att stå för över 80 % år 2023 och idag är det 23 % av alla affärer. Du kan ha hög IQ och även hög EQ men för att lyckas leda i mångkulturella miljöer så behöver du även kunna tala minst två språk flytande, ha bott och verkat i andra länder OCH ha en hög kulturell intelligens – något som kan utvecklas med rätt verktyg. Helena Ståhl är en av 2 licensierade handledare i Europa i CQ-I.

LÜSCHERS PERSONLIGHETSTEST

Lüschers personlighetstest är baserad på C.G. Jungs psykologi, och har använts med stor framgång i över femtio år. Testet tar fram medvetna och omedvetna behov, strävanden, krav, rädslor, vad man saknar, vad man är otillfredsställd med, förhoppningar och hur man reagerar på sina inre spänningar och konflikter. Lüschers färgtest är det test genom vilket man snabbast och säkrast kan beskriva en människa, hennes beteende, hennes försvarssätt och hennes kompensationssätt just nu. Testet är också kopplat till en teori om hur vi människor balanserar oss själva. Instruktionsbok och färgkort ingår. Helena Palm är licensierad i Lüschers färgtest sedan 2006.HAS PSYKOLOGISK TESTNING

HAS-sviten består av tre test som kartlägger normalpersonligheten, men även urspårningstendenser och drivkrafter. De tre testerna är:
Hogans Personlighetsinventorium (HPI)
Hogans Deskriptiva Skalor (HDS)
Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium (MVPI). De olika testen bygger på över 400 nyare studier av människors beteende, drivkrafter och prestationer i ett modernt arbetsliv. HAS har ett unikt helhetsgrepp.

De nordiska versionerna har utvecklats under de senaste fem år i ett samarbete mellan Assessio och Hogan. HAS är testat av Stiftelsen för tillämpad psykologi. HAS-testet kan också kombineras med begåvningstest. Johan Blad är licensierad av Assesio i detta psykologiska test.

SHL 360°

SHL är världsledande inom objektiva urvals- och bedömningsmetoder. SHL har funnits på den svenska marknaden sedan 1988. SHLs 360° instrument gör det möjligt för individen att bedömas av chefer, kollegor och underställda.

Syftet med 360° är att ge individen insikter i hur han/hon upplevs av personer på olika nivåer inom organisationen. 360°instrumentet används för att stödja individuell utveckling, teamutveckling och kompetensinventering. Johan Blad är licensierad i SHL 360°.

BELBIN TEAMTEST

BelBins metod för olika gruppbeteenden (BelBins gruppinventering) utvecklades av Dr. Raymond Meredith Belbin och publicerades första gången i hans bok Management Teams (1981). Det är en modell som kan användas för att beskriva och få insikt i beteendet hos en gruppmedlem i förhållande till en annan. BelBins gruppinventering poängsätter i vilken omfattning som personer påvisar de olika karaktärsdragen från de nio olika rollerna i en grupp.

BelBin Svenska AB företräder Belbin Associates i Sverige.